Secondary

Languages

โครงการ TSU. CARE MONEY ประจำปีการศึกษา 2565 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง ผ่านระบบออนไลน์

ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “ปลุกจิตสำนึกชำระหนี้คืน กยศ.” ในโครงการ TSU. CARE MONEY ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นิสิตผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาประจำปี 2565 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการชำระหนี้ และเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. มองเห็นความสำคัญของโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับนำไปสู่การชำระหนี้ เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไป เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่: 
10 เมษายน 2566