Secondary

Languages

กยศ. ได้รับใบรับรอง Certificate ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 จากการที่กองทุน ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

กยศ. ได้รับใบรับรอง Certificate ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 จากการที่กองทุน ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านบริหารจัดการความมั่นคง

ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ เป็นผู้แทนรับมอบใบรับรอง Certificate ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 จากการที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ในขอบเขตระบบงาน Data Center, ระบบ Call center และระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan : DSL) เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในระบบงานของกองทุนที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รวมถึงการดำเนินการที่สอดคล้องตามข้อกำหนด ทั้งของผู้รับบริการ ข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลหรือภาพลักษณ์ของหน่วยงานได้ โดยบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยรับรอง (Certification Body) ในประเทศไทย เป็นผู้ออกใบรับรอง (Certificate) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 และมอบให้แก่กองทุน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ณ สำนักงาน กยศ.

วันที่: 
27 เมษายน 2566