Secondary

Languages

กยศ. ร่วมงานพิธีมอบรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2563 – 2566 (รุ่นที่ 12 - 15)

กยศ. ร่วมงานพิธีมอบรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2563 – 2566 (รุ่นที่ 12 - 15)

ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ ร่วมงานพิธีมอบรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2563 – 2566 (รุ่นที่ 12 - 15) ซึ่งจัดขึ้นโดยทุนการกุศลสมเด็จย่า โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ครูผู้เสียสละในถิ่นทุรกันดารห่างไกล และเสี่ยงภัย ที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานการศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยกองทุนได้ร่วมสนับสนุนเงินรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นครูดีเด่น จำนวน 8 ท่านๆละ 10,000 บาท เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์

 

วันที่: 
3 พฤษภาคม 2566