Secondary

Languages

คณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษระเบียงสังคม เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษระเบียงสังคม  เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ ในฐานะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษระเบียงสังคม (Social Capital Corridor: SCC) นำโดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รายงานแนวทางการขับเคลื่อนงานของ SCC ในการแก้ปัญหาความยากลำบากของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล  

วันที่: 
26 พฤษภาคม 2566