Secondary

Languages

กยศ. จัดสัมมนา “กยศ. รุ่นใหม่ รู้ใช้ รู้ออม”สำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุน ตามแผนงานพัฒนาบทบาทสถานศึกษาในการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืม

กยศ. จัดสัมมนา “กยศ. รุ่นใหม่ รู้ใช้ รู้ออม”สำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุน ตามแผนงานพัฒนาบทบาทสถานศึกษาในการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้

กยศ. จัดสัมมนา “กยศ. รุ่นใหม่ รู้ใช้ รู้ออม”สำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุน ตามแผนงานพัฒนาบทบาทสถานศึกษาในการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืม

  • โดยนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

บรรยายหัวข้อ “กยศ. รุ่นใหม่ รู้ใช้ รู้ออม”

  • รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บรรยายหัวข้อ “ความเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานในอนาคต”

  • นางสาวศรีประไพ นามแสน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บรรยายหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผนตอนก้าวสู่ชีวิตวัยทำงาน”

  • นายพูม ชินโชติกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ค 39 จำกัด และบริษัท มินิมอล เฮ้าส์ จำกัด (ศิษย์เก่า กยศ.)

บรรยายหัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ”

  • และนายกฤษฏ์ รอดประชา Senior Specialist บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

บรรยายหัวข้อ “การวางแผนทางการเงิน ตอน บริหารจัดการหนี้”

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่: 
16 มิถุนายน 2566