Secondary

Languages

กยศ. ร่วมกับ กอช. ชวนน้องออมเงินเพื่ออนาคต และโครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ “อนาคตทางการเงินสดใสได้ ด้วยการออมเงินในวันนี้” ให้กับนักศึกษา กยศ. ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา

กยศ.ร่วมกับ กอช. ชวนน้องออมเงินเพื่ออนาคต "และโครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) “อนาคตทางการเงินสดใสได้

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ จัดกิจกรรม "กยศ. และ กอช.ชวนน้องออมเงินเพื่ออนาคต "และโครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) “อนาคตทางการเงินสดใสได้ ด้วยการออมเงินในวันนี้” ให้กับนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ เรื่อง "กยศ. รุ่นใหม่ รู้ใช้ รู้ออม เพื่อส่งต่อโอกาสให้รุ่นน้อง" และนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “การวางแผนทางการเงิน กับ กอช.” โดยมี รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 

วันที่: 
30 มิถุนายน 2566