Secondary

Languages

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุน และนางสาวเจตสุภา ตันติพิษณุ ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในกิจกรรมปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่ผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา จำนวนประมาณ 1,400 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

วันที่: 
3 กรกฎาคม 2566