Secondary

Languages

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา กยศ. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา กยศ. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การกู้ยืมเงิน กยศ." เพื่อสร้างความรู้เรื่องการกู้ยืม และความเข้าใจในการชำระหนี้คืนกองทุน ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา กยศ. ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่: 
4 กรกฎาคม 2566