Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน และสถานศึกษาเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 10 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กิจกรรมรับบริจาคโลหิตจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,400 คน ได้รับโลหิต จำนวน 786 ยูนิต (353,700 ซีซี) บริจาคดวงตา 165 ราย และบริจาคอวัยวะ จำนวน 160 ราย
วันที่: 
28 มิถุนายน 2566