Secondary

Languages

โครงการนำร่องการให้เงินกู้ยืมในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (RESKILL/UPSKILL) จังหวัดกระบี่

กยศ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการนำร่องการให้เงินกู้ยืมในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และ ดร.เจตสุภา ตันติพิษณุ ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการนำร่องการให้เงินกู้ยืมในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (RESKILL/UPSKILL) และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบริบาลและโรงเรียนเอกชนนอกระบบอื่นๆ สังกัด สช. เครือข่ายภาคใต้ ร่วมกับสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) มีผู้เข้าร่วมจากสถานศึกษาต่างๆ จำนวนประมาณ 65 ราย  เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะชิลล์ แอท กระบี่ โฮเต็ล จังหวัดกระบี่ 

วันที่: 
31 สิงหาคม 2566