Secondary

Languages

โครงการส่งเสริมพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนการบริบาลและโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ณ จังหวัดระยอง และชลบุรี

กยศ.ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ พร้อมด้วย ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และ ดร.เจตสุภา ตันติพิษณุ ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม โดยได้เรียนเชิญท่าน ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี และวิทยาลัยเทคนิคระยอง และร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนการบริบาลและโรงเรียนเอกชนนอกระบบอื่นๆ สังกัด สช. ในภาคตะวันออก จำนวน 5 แห่ง เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2566 ณ จังหวัดระยอง และชลบุรี  

 

วันที่: 
12 กันยายน 2566