Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 10 กิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมมีนักศึกษา และประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับการจัดกิจกรรมรวม 2 วัน ได้รับโลหิต จำนวน 1,236 ยูนิต (556,200ซีซี)

 

วันที่: 
27 กันยายน 2566