Secondary

Languages

ประชุมกับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร

กยศ. เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ นางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนฯ และนายอภินันช์ ศุนทรนันท์ รองผู้จัดการกองทุนฯ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ติดตามการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตาม พ.ร.บ. กยศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

วันที่: 
18 ตุลาคม 2566