Secondary

Languages

กยศ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

กยศ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ และนางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และรักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามแผนงานพัฒนาบทบาทสถานศึกษาในการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา  

วันที่: 
19 ตุลาคม 2566