Secondary

Languages

รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กยศ. เข้ารับโล่เกียรติยศรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ เข้ารับโล่เกียรติยศรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA Awards 2023) จากสำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะ "หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดประเภทกองทุน" ซึ่งได้ผลประเมินที่ 95.77 คะแนน โดยมีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอภินันช์ ศุนทรนันท์ รองผู้จัดการกองทุนฯ และนางสาวมนเฑียร แสงทิม ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้จัดการ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  

วันที่: 
3 พฤศจิกายน 2566