Secondary

Languages

กยศ.และสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการนำร่องการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (Reskill/Upskill) ณ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

กยศ.และสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการนำร่องการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการนำร่องการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (Reskill/Upskill) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนทั่วไป ตาม พ.ร.บ. กยศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และทันตแพทย์หญิง ดร.สุมนา โพธิ์ศรีทอง ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมด้วย ดร.เจตสุภา ตันติพิษณุ ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม นายอาสิน ไชยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ เข้าร่วมงาน เมื่่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

วันที่: 
12 กุมภาพันธ์ 2567