Secondary

Languages

ประชุม Focus Group การกู้ยืมเงินในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเภสัชกร โครงการนำร่องการให้กู้ยืมในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (RESKILL/UPSKILL) ณ โรงแรมไอบิส สไตล์

โครงการนำร่องการให้กู้ยืมในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (RESKILL/UPSKILL) ณ โรงแรมไอบิส สไตล์

ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และดร.เจตสุภา ตันติพิษณุ ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุม Focus Group การกู้ยืมเงินในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเภสัชกร ในโครงการนำร่องการให้กู้ยืมในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (RESKILL/UPSKILL) และเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน โดยมีผู้เข้าร่วมจากสถานศึกษาต่างๆ จำนวนประมาณ 70 คน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา 

วันที่: 
13 กุมภาพันธ์ 2567