Secondary

Languages

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนผ่านระบบ E-Workforce Ecosystem ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนผ่านระบบ E-Workforce Ecosystem ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ และ นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนผ่านระบบ E-Workforce Ecosystem พร้อมด้วย ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ดร.เจตสุภา ตันติพิษณุ ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม นางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ และนายธนัท ทองอุทัยศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

วันที่: 
29 กุมภาพันธ์ 2567