Secondary

Languages

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และนางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้ความรู้เรื่อง การสร้างจิตสำนึกในการชำระหนี้ โดยมีกองทุนการออมแห่งชาติ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เข้าร่วมบรรยาย  ในโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกการชำระหนี้คืนกองทุน ให้แก่นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2566 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

วันที่: 
6 มีนาคม 2567