Secondary

Languages

โครงการปลูกจิตสำนึกในการใช้เงินคืน กองทุน กยศ. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

โครงการปลูกจิตสำนึกในการใช้เงินคืน กองทุน กยศ. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และนางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้ความรู้เรื่อง ขั้นตอน วิธีการใช้เงินคืนกองทุน กยศ. โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด กองทุนการออมแห่งชาติ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมบรรยาย ในโครงการปลูกจิตสำนึกในการใช้เงินคืน กองทุน กยศ. ให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2566 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  

วันที่: 
12 มีนาคม 2567