Secondary

Languages

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 26) ณ มหาวิทยาลัยสยาม

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 26) ณ มหาวิทยาลัยสยาม

นางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง กยศ. กับการหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้าง โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เข้าร่วมบรรยาย ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 26) ของมหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยสยาม 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 26) ณ มหาวิทยาลัยสยาม
วันที่: 
13 มีนาคม 2567