Secondary

Languages

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ เรื่อง ระเบียบและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และกองทุนการออมแห่งชาติ เข้าร่วมบรรยาย ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกการชำระหนี้คืนกองทุน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

วันที่: 
25 มีนาคม 2567