Secondary

Languages

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ผ่านระบบออนไลน์

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ บทบาทของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในการสร้างอนาคตทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย โดยมี พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกองทุน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว และนางนลินนาถ ไกรนรา รองอธิบดีฯ กล่าวปิดการประชุมดังกล่าว

โดยมีผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน หัวหน้าสถานแรกรับ หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาและฝึกวิชาชีพ บุคลากรส่วนป้องกัน สงเคราะห์และประสานเครือข่าย นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ(ด้านสามัญ) เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ จำนวนประมาณ 300 คน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ผ่านระบบออนไลน์ 

วันที่: 
10 มิถุนายน 2567