Secondary

Languages

คำถามที่พบบ่อย - การฟ้องคดี

1. ช่วงก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 หากผู้กู้ยืมไม่แน่ใจว่าคดีถึงชั้นศาลหรือไม่ ให้แนะนำผู้กู้ยืมติดต่อบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด (KTB LAW) หมายเลขโทรศัพท์ 02 0968800 และ 02 0968950-4 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น.-17.30 น.)

2. ช่วงเวลาที่ทนายความยังไม่ได้นำคดีไปยื่นฟ้องศาล ผู้กู้ยืมสามารถระงับฟ้องโดยจะต้องชำระหนี้ ปิดบัญชีให้เสร็จสิ้น (Pay Off) ก่อนที่ทนายความจะยื่นฟ้องศาล และส่งแฟกซ์เอกสารชำระหนี้ปิดบัญชีไปให้สำนักงานทนายความ หรือบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด (KTB LAW) หมายเลขแฟกซ์ 02-261 3811 และ 02-6618966

3. ช่วงเวลาที่คดีถึงชั้นศาลแล้ว (ทนายความยื่นฟ้องต่อศาล) ผู้กู้ยืมสามารถถอนฟ้องได้ก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษา โดยจะต้องชำระหนี้ปิดบัญชีให้เสร็จสิ้น (Pay Off) รวมทั้งชำระค่าทนายความจำนวน 5,500 บาทด้วย และส่งแฟกซ์เอกสารชำระหนี้และชำระค่าทนายความ ไปให้สำนักงานทนายความหรือส่ง บริษัทกรุงไทยกฎหมาย จำกัด (KTB LAW) หมายเลขแฟกซ์ 02-2613811 และ 02-6618966 หมายเลขโทรศัพท์ 02-0968950 หากผู้กู้ยืมไม่ติดต่อระงับฟ้องหรือถอนฟ้อง ขั้นตอนต่อไปจะเข้ากระบวนการพิพากษา ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

 1. หากผู้กู้ยืมไปขึ้นศาล จะตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความผ่อนชำระเป็นรายเดือน 9 ปี (108 งวด) เรียกว่า "การพิพากษาตามสัญญายอม"
 1. หากผู้กู้ยืมไม่ไปขึ้นศาล ศาลจะมีคำพิพากษาให้ชำระหนี้เสร็จสิ้นในครั้งเดียว เรียกว่า "การพิพากษาฝ่ายเดียว"

4. หากผู้กู้ยืมได้ชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว (Pay Off) แต่ไม่ได้ติดต่อทนายความหรือ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด (KTB LAW) และผู้กู้ยืมยังได้รับหมายศาล แนะนำให้ผู้กู้ยืมไปศาลตามนัด โดยนำเอกสารหลักฐานการชำระหนี้ปิดบัญชีไปแถลงต่อศาล และขอให้ศาลพิจารณาลดหย่อนค่าทนายความ

 

ผู้ที่ทำสัญญาไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความก่อนฟ้อง แต่มีหมายศาลไปที่บ้าน
ขอให้ผู้กู้ยืมติดต่อ บริษัทกรุงไทยกฎหมายจำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 0 2261 3811 เพื่อส่งสำเนาสัญญาประนีประนอมยอมความที่ได้ทำไว้กับกองทุน  พร้อมรายละเอียดชื่อ สกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารด้วย)  ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้  โดยบริษัทฯ จะตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการถอนฟ้องให้ต่อไป  สำหรับการถอนฟ้องกรณีดังกล่าว ผู้กู้ยืมไม่ต้องชำระเงินค่าทนายความแต่อย่างใด

ผู้กู้ยืมที่ไม่สามารถไปที่ศาลตามหมายนัดได้ จะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. มอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปแทน   หรือ
 2. ขอให้กองทุนถอนฟ้อง โดยการชำระหนี้ปิดบัญชีและชำระค่าทนายความ และส่งเอกสารการชำระหนี้ และค่าทนายความเพื่อให้กองทุนถอนฟ้อง ทั้งนี้ การติดต่อ กยศ.จะต้องดำเนินการก่อนถึงวันที่ศาลนัดไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
 1. ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษา ยังไม่จบปริญญาตรี แต่ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญากู้ยืม  ให้ผู้กู้ยืมส่งหลักฐานการศึกษาว่าผู้กู้ยืมมีการศึกษาต่อเนื่องโดยไม่มีการเลิกศึกษา  และแจ้งให้กองทุนและบมจ.ธนาคารกรุงไทยทราบเพื่อปรับปรุงข้อมูลออกจากกลุ่มผู้ถูกดำเนินคดี
 2. ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษา ยังไม่จบปริญญาตรี แต่ได้รับหมายศาล ให้ผู้กู้ยืมส่งหลักฐานการศึกษาว่าผู้กู้ยืมมีการศึกษาต่อเนื่องโดยไม่มีการเลิกศึกษา  และแจ้งให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทราบเพื่อถอนฟ้อง
  ผู้กู้ยืมจะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อให้กองทุน และ/หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สามารถดำเนินการได้ทัน มิให้พ้นกำหนดระยะเวลาในหนังสือบอกเลิกสัญญากู้ยืม / พ้นกำหนดที่ศาลนัด
 1. กองทุนส่งหนังสือบอกเลิกสัญญากู้ยืม ให้ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันทราบ  และขอให้มีการชำระหนี้ หากผู้กู้ยืมไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงจะส่งรายชื่อให้บมจ.ธนาคารกรุงไทยดำเนินคดี
 2. บมจ.ธนาคารกรุงไทย ดำเนินการฟ้องคดีกับผู้กู้ยืม และผู้ค้ำประกันตามสัญญากู้ยืมเงิน (ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันจะได้รับหมายศาล)
 3. เมื่อศาลมีหมายนัด ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันต้องไปตามนัด โดยในวันนัดจะมีการไกล่เกลี่ยประนีประนอม
 4. ศาลพิพากษา  เมื่อศาลมีคำพิพากษา ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันจะต้องชำระหนี้ตามคำพิพากษานั้น

หากยังไม่มีการชำระหนี้ตามคำพิพากษา  กองทุนจะส่งคำบังคับให้ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน  และจะทำการยึดทรัพย์ตามกฎหมายต่อไป

กองทุนไม่มีนโยบายการผ่อนผันหนี้ก่อนที่จะดำเนินคดี  แต่ถ้าผู้กู้ยืมได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญากู้ยืมแล้ว และนำเงินมาชำระหนี้ตามจำนวนที่คงค้างทุกงวด (ชำระหนี้ให้เป็นปกติ) ภายในระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือ  กองทุนจะถอดรายชื่อผู้กู้ยืมรายดังกล่าวออกจากการฟ้องคดี

กองทุนจะรวบรวมรายชื่อผู้ค้างชำระหนี้ ตั้งแต่ 4 ปี (5 งวด) ขึ้นไป เพื่อบอกเลิกสัญญากู้ยืม และส่งให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทยดำเนินการฟ้องคดี หากในระหว่างนี้ ผู้กู้ยืมมีการชำระหนี้เป็นปัจจุบัน ก็จะสามารถถอดรายชื่อออกจาการถูกดำเนินคดีได้

ผู้กู้ต้องชำระยอดหนี้ให้เป็นปัจจุบัน และยอดหนี้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วตามสัญญาประนีประนอมยอมความหรือตามสัญญาไกล่เกลี่ย

 1. กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ในแบบฟอร์ม กยศ.108 ดาวน์โหลดจาก Web site กองทุน
 2. สำเนาบัตรประชาชน (ลงรายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยหน้าแรก (ลงรายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

ส่งเอกสารไปที่ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ เบอร์แฟกซ์ 0 2256 8198 ยืนยันแฟกซ์ โทร. 0 2208 8699
หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ เลขที่ 10 อาคารสุขุมวิท ชั้น 14  ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110

กรณีที่ผู้กู้ยืมได้รับคำบังคับจากศาล เนื่องจากผู้กู้ยืมไม่ได้ชำระหนี้จนถูกดำเนินคดีต่อศาล และไม่ได้ไปตามที่ศาลนัด ทำให้ศาลพิพากษาให้ชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยและเบี้ยปรับที่ผิดนัด ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันจะต้องชำระหนี้ตามคำพิพากษา พร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมที่ศาลสั่งซึ่งรวมถึงค่าทนายความด้วย (โดยชำระหนี้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา)

ผู้กู้ยืมไม่มีเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษาครั้งเดียวได้ ประสงค์จะผ่อนชำระ สามารถทำได้ตามความประสงค์ ในระหว่างที่กองทุนฯ ยังไม่ได้ดำเนินการบังคับคดี  แต่หากกองทุนดำเนินการบังคับคดีตามกระบวนการทางกฎหมาย ผู้กู้ยืมต้องรับสภาพการบังคับคดีนั้นตามจำนวนหนี้ในคำพิพากษา