Secondary

Languages

User login

สอบถามเรื่องการเลือกอาชีพในระบบ ขอด่วนค่ะ

ขอสอบถามค่ะ คือว่ามารดาทำงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในโรงพยาบาลแต่ไม่ได้บรรจุ จึงอยากทราบว่าควรเลืออาชีพอะไรในการทำสัญญาค่ะ

ไม่ทราบว่าผู้กู้สามารถเลือกอาชีพได้หรือยังค่ะ กรณีด่วนแนะนำให้ผู้กู้ติดต่อ กยศ. Call Center 0 2016 4888 กด 9 นะคะ

Call Center 0 2016 4888 กด 9 นะคะ

ไม่ทราบว่าผู้กู้สามารถเลือกอาชีพได้หรือยังค่ะ