Secondary

Languages

User login

สอบถามติดตามเรื่องการโอนเงินค่าครองชีพค่ะ

สอบถามติดตามเรื่องการโอนเงินค่าครองชีพค่ะ 

ผู้ส่ง: 
นิรมล

กองทุนฯ จะโอนเข้าบัญชีของสถานศึกษา ภายหลังจากธนาคารตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงินและ/หรือแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมว่าถูกต้องครบถ้วน ตรงกับข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากระบบ โดยจะโอนเงินให้ทุกวันที่ 5 15 และ 25 ของเดือน ค่ะ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.studentloan.or.th/th/news/1675996220