Secondary

Languages

กฎหมายและระเบียบ - กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  1. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
  2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  3. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557
  4. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  5. พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
  6. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
  7. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำส่งเงินให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560