Secondary

Languages

กฎหมายและระเบียบ - กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 1. 1. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำส่งเงินให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
 2. 2. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการหักเงินได้พึงประเมินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
 3. 3. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 4. 4. ประมวลจริยธรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2565
 5. 5. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
 6. 6. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 7. 7. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557
 8. 8. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 9. 9. พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
 10. 10. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
 11. 11. นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล และแนวปฏิบัติ
 12. 12. ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 13. 13. ประกาศคำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 16
 14. 14. ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อหน่วยงาน ตามมาตรา 10