Secondary

Languages

กฏหมาย ระเบียบ และประกาศ

  1. 81. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2566
  2. 82. ระเบียบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วย แนวปฏิบัติในการดำเนินการงดบังคับคดีไว้ชั่วคราวให้กับผู้กู้ยืมเงินและถอนการบังคับคดีให้กับผู้ค้ำประกัน สำหรับผู้กู้ยืมเงินกลุ่มที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดและได้บังคับคดีแล้ว ภายหลังจากที่ผู้กูยืมเงินได้ทำสัญญา
  3. 83. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการคืนเงินส่วนที่ชำระเงินจากยอดหนี้ที่มีการปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2567
  4. 84. ประกาศคำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 16
  5. 85. ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อหน่วยงาน ตามมาตรา 10