Secondary

Languages

กยศ. โลกคู่ขนาน

สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นการชำระหนี้ กองทุน กยศ.
เรื่อง โลกคู่ขนาน
ความยาว 30 วินาที

"คุณอยากให้ชีวิตเค้าเป็นยังไง........คุณ เลือกได้
เลือกให้โอกาสทางการศึกษาแก่น้องๆ
เพียงชำระเงินคืน กองทุน กยศ. ก่อน 5 กรกฎาคมนี้
ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย/ไปรษณีย์ไทย/เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
เพราะโอกาส ส่งต่อได้ ด้วยตัวคุณ

กยศ. Call Center โทร 02-016-4888"