Secondary

Languages

"หน้าที่ความรับผิดชอบของนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุน”

VDO Presentation จิตสำนึกในการชำระเงินคืนกองทุน

"หน้าที่ความรับผิดชอบของนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุน”

โดย ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร