Secondary

Languages

กยศ. "เรือแห่งโอกาส"

เพราะการพัฒนาประเทศ มีพื้นฐานจากการศึกษาของประชากร กยศ. และ กรอ. จึงเป็น"เรือแห่งโอกาส" ให้เยาวชนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง และ คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกทีดีให้แก่ผู้กู้ยืม ในการตระหนักถึงความสำคัญเห็นคุณค่าของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และมีความรับผิดชอบในการชำระเงินคืนกองทุน