Secondary

Languages

ปาฐกถาพิเศษ "คุณธรรม จริยธรรม ของสถานศึกษา ในการดำเนินงานกองทุน"

ปาฐกถาพิเศษ "คุณธรรม จริยธรรม ของสถานศึกษา ในการดำเนินงานกองทุน" โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในงานการสัมมนาพิเศษระดับผู้บริหาร วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรงพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพ