Secondary

Languages

คลังจัดการข้าราชการหนีหนี้ กยศ.

กระทรวงการคลัง เริ่มนำร่องทวงหนี้ข้าราชการ กู้ยืมเงิน กยศ. 6 กว่าหมื่นราย และเตรียมลงนามร่วมทุกกระทรวงเปิดช่องสมัครใจปรับโครงสร้างหนี้ รับนโยบายปลอดคอร์รัปชัน

                ปลัดกระทรวงการคลัง สมชัย สัจจพงษ์ บอกว่า กระทรวงการคลังจะดำเนินการตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้หน่วยงานราชการปลอดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะนำร่องนโยบายในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ลงนามร่วมกับกระทรวงทุกกระทรวง ในวันที่ 15 ก.พ.นี้ เพื่อให้ข้าราชการที่ผิดสัญญาชำระเงินกู้กับ กยศ.ทั้งประเทศกว่า 6 หมื่นราย มาเข้ารับการปรับโครงสร้างหนี้ เป้าหมายจะให้ข้าราชการกระทรวงการคลังที่ผิดชำระหนี้กับ กยศ.กว่า 1,000 ราย ปรับโครงสร้างหนี้ให้แล้วเสร็จทั้งหมดในปีนี้

                 การดำเนินการกับข้าราชการที่ผิดชำระเงินกู้ กยศ. จะเป็นการดำเนินการตามความสมัครใจ โดยถูกหักเงินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ทันที และปรับโครงสร้างการชำระหนี้ตามความเหมาะสมไม่เดือดร้อน ในกรณีที่จ่ายเงินคืนทั้งก้อนให้กองทุน ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะต้องไปพิจารณาเพิ่มเติม เช่น ผู้ที่จ่ายคืนทั้งก้อนอาจจะมีเงินคืนบางส่วนให้

                 ปลัดกระทรวงการคลัง บอกว่า การปราบปรามคอร์รัปชันจะเริ่มจากเงินกู้ กยศ. ในส่วนของข้าราชการทั้งระบบพบผู้ผิดนัดชำระกว่า 60,000 ราย ถือว่าเป็นจำนวนมาก และต้องการเจรจาเคลียร์หนี้ทั้งหมดอย่างประนีประนอม

                  สำหรับการติดตามการชำระคืนเงินกู้ กยศ.ในปี 2559 ตั้งเป้าทำให้ได้ขั้นต่ำ 1.9 หมื่นล้านบาท หลังจากที่การชำระหนี้คืนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 มีการชำระคืน 1.1 หมื่นล้านบาท ปี 2557 ชำระคืน 1.3 หมื่นล้านบาท และปี 2558 ชำระคืน 1.7 หมื่นล้าน จากการออกมาตรการส่งเสริมการชำระคืน ปัจจุบันกองทุนปล่หนี้อยกู้ไปแล้ว 4.5 ล้านราย เป็นเงินปล่อยกู้ 4 แสนล้านบาท มีค้างชำระ 2 ล้านราย เป็นเงิน 5.6 หมื่นล้านบาท"
Nation TV 22