Secondary

Languages

ข่าว 3 มิติ แรงจูงใจในการชำระหนี้ กยศ.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ออกมาตรการจูงใจให้องค์กรนายจ้าง ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมลงนาม MOU เพื่อสร้างความรับผิดชอบให้พนักงานที่เป็นผู้กู้ยืมชำระหนี้คืนกองทุน ภายใต้ชื่อโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ ซึ่งจะขยายโอกาสให้รุ่นน้องได้กู้ยืมเรียน และยังมีมาตรการทั้งลดเบี้ยปรับ และคืนเงินเป็นรางวัลให้ผู้กู้ เพื่อกระตุ้นการจ่ายคืน