Secondary

Languages

ด้วยความพยายามและมุ่งมั่นในวันนั้น ของ คุณอธิวัฒน์ โยอาศรี

ด้วยความพยายามและมุ่งมั่นในวันนั้น ของ คุณอธิวัฒน์ โยอาศรี

" สิ่งที่ได้เรียนรู้ในช่วงวัยเด็ก คิดว่า เมือเราอยู่ครอบครัวค่อนข้างยากจน
จะทำอย่างไรที่จะให้ออกจากสภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบัน
การศึกษาเท่านั้นที่จะช่วยให้เราเกิดความเปลี่ยนแปลง "

" ถ้าไม่มี กยศ. ในวันนั้น
เราจะมีวันนี้ได้หรือไม่
อย่างน้อยเราได้คืนกลับให้ กยศ.
เพื่อที่จะไปขยายผลให้รุ่นน้องต่อไป "
.......................................................

อธิวัฒน์ โยอาศรี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาพัสดุ
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศิษย์เก่าผู้กู้ยืม กยศ. ปี 2539 - 2543