Secondary

Languages

ด้วยความขยันหมั่นเพียร และใฝ่รู้ จนมาถึงวันนี้ได้ของคุณวานิช บุญทิพย์

ด้วยความขยันหมั่นเพียร และใฝ่รู้ จนมาถึงวันนี้ได้ของคุณวานิช บุญทิพย์

" แม่ไม่มีเงินทองหรือทรัพย์สมบัติมากมายที่จะมอบให้
มีแค่แรงกายแรงใจที่จะส่งเสียให้พวกเราทุกคนได้รับการศึกษาที่สูงที่สุดเท่าที่แม่จะสามารถให้ได้ "

" ถ้าวันนั้นไม่มี กยศ.
คงไม่มีผมในวันนี้ เป็นสิ่งที่ดีงาม
สวยงามที่สุดในชีวิตผม...
ขอให้ส่งมอบโอกาสนี้ ให้กับรุ่นต่อๆไป
ให้เค้าได้รับโอกาส เช่นเดียวกับที่เราได้รับโอกาส "

.....................................................................

วานิช บุญทิพย์
ข้าราชการสามัญกรุงเทพมหานคร
สำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว