Secondary

Languages

จากความเพียรพยายามของเด็กชนบท จนเป็น พญ.สาธิตา เรืองสิริภคกุล

จากความเพียรพยายามของเด็กชนบท จนเป็น พญ.สาธิตา เรืองสิริภคกุล

" เกิดและเติบโตในครอบครัวชนบทห่างไกล
เป็นลูกชาวนา มีต้นทุนคือความเพียร "

" เราควรมีความรับผิดชอบ
เมื่อเรามีหน้าที่การงาน เมื่อเราไม่เดือดร้อน
เราควรผ่อนชำระคืน
อยากให้มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
เมื่อเราได้รับโอกาสจาก กยศ. แล้ว
รุ่นน้องรุ่นต่อๆไป ก็ควรจะได้รับเช่นกัน "
........................................................

พญ.สาธิตา เรืองสิริภคกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (กุมารแพทย์)
โรงพยาบาลบรบือ จ.มหาสารคาม