Secondary

Languages

บรรยายธรรมเทศนา โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

บรรยายธรรมเทศนา โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต หัวข้อ "เป็นหนี้แล้ว...เรามาใช้หนี้กันนะ"

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2561 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์