Secondary

Languages

กยศ. สะพานแห่งโอกาส

กยศ. กองทุนหมุนเวียน
ที่สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา
เป็นเหมือนสะพานเชื่อมโอกาส
ให้คนไทยทุกคนได้เดินทาง
ไปสู่อนาคตที่ตัวเองใฝ่ฝัน

 

"เพราะเราเข้าใจ ว่าการมีอยู่ของเรานั้น จะสามารถสานต่อความฝัน ให้เด็กไทยไปทุกรุ่น ได้เข้าถึงการศึกษา เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืนต่อไป"

25 ตุลาคม 2565