Secondary

Languages

ท่านชวน หลีกภัย ปาฐกถาพิเศษ“สถานศึกษากับการสร้างวินัยและสำนึกรับผิดชอบแก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม”

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา แสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “สถานศึกษากับการสร้างวินัย และสำนึกรับผิดชอบแก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม” ผ่านระบบออนไลน์ ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ กระทรวงการคลัง

9 ธันวาคม 2565