Secondary

Languages

ประกาศการเปิดระบบ e-Studentloan กองทุน กรอ. ปีการศึกษา 2559

          ด้วยประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดหลักสูตร/ประเภทวิชา และสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก และมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน สำหรับนิสิต หรือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษา 2559 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2559 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจึงได้ขยายระยะเวลาการเปิดระบบ e-Studentloan กองทุน กรอ. ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1  สำหรับผู้กู้ยืมและสถานศึกษา ดังนี้

1.  สำหรับสถานศึกษาทั่วไป

1.  สำหรับสถานศึกษาทั่วไป

2. สำหรับสถานศึกษาที่เปิด-ปิดภาคเรียนแบบประชาคมอาเซียน

2. สำหรับสถานศึกษาที่เปิด-ปิดภาคเรียนแบบประชาคมอาเซียน

 

วันที่: 
10 พฤศจิกายน 2560