Secondary

Languages

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปรับปรุงแก้ไขระบบตรวจสอบยอดหนี้ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถดูข้อมูลหนี้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ปรับปรุงแก้ไขระบบตรวจสอบยอดหนี้ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถดูข้อมูลหนี้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปรับปรุงแก้ไขระบบตรวจสอบยอดหนี้ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถดูข้อมูลหนี้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ดังนี้

  • กลุ่มผู้กู้ยืมปกติ สัญญา 15 ปี
  • กลุ่มผู้กู้ไกล่เกลี่ย/ดำเนินคดี (ที่ยังไม่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้)
  • กลุ่มผู้กู้ไกล่เกลี่ย/ดำเนินคดี (ที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว)

ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมเงินสามารถดูข้อมูลหนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

วันที่: 
6 ตุลาคม 2559