Secondary

Languages

ชี้แจงปัญหาชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว ทำไมจึงถูกฟ้องคดี

ชี้แจงปัญหาชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว ทำไมจึงถูกฟ้องคดี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีหนังสือแจ้งให้ผู้กู้ยืม กยศ. และผู้รับทุน กรอ. ชำระหนี้และบอกเลิกสัญญา ดังนี้

  1. ผู้กู้ยืม กยศ. ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ พร้อมดอกเบี้ยและเบี้ยปรับที่ค้างชำระ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
  2. ผู้รับทุน กรอ. ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ พร้อมดอกเบี้ยและเบี้ยปรับที่ค้างชำระ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559

เมื่อผู้กู้ยืมหรือผู้รับทุนไม่ชำระหนี้ที่ค้างชำระ ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นการผิดสัญญาและเป็นการบอกเลิกสัญญาโดยทันที กองทุนฯ จะสรุปข้อมูลลูกหนี้ทั้งหมดเพื่อส่งดำเนินคดี ซึ่งหากมีการชำระหนี้หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 หรือ 10 มิถุนายน 2559 แล้วแต่กรณี โดยไม่มีการแจ้งให้กองทุนฯ ทราบ กองทุนฯ จะไม่ทราบว่าผู้กู้ยืมหรือผู้รับทุนรายใดชำระหนี้แล้ว กองทุนฯ จะไม่สามารถระงับฟ้องได้ทันเวลา

แนวทางแก้ไข

หากผู้กู้ยืมรายใด ได้ชำระหนี้ปิดบัญชีภายหลังวันที่กำหนดให้ชำระหนี้แล้ว ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

  1. กรณีผู้กู้ยืม กยศ. ให้ติดต่อสำนักงานทนายความที่ฟ้องคดีได้โดยตรง
  2. กรณีผู้รับทุน กรอ. ให้ติดต่อฝ่ายบริหารหนี้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-0164888 ต่อ 550 – 585 เพื่อทำการถอนฟ้องต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ติดต่อก่อนวันที่ศาลนัด
วันที่: 
6 ตุลาคม 2559