Secondary

Languages

กยศ.ผ่อนผันชำระหนี้ ช่วยผู้กู้ยืมที่ประสบอุทกภัยภาคใต้

กยศ.ผ่อนผันชำระหนี้ ช่วยผู้กู้ยืมที่ประสบอุทกภัยภาคใต้

ผู้กู้ยืมสามารถขอผ่อนผันชำระหนี้ได้คราวละไม่เกิน 6 เดือน รวมระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยผู้กู้จะไม่เสียค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมการจัดการในช่วงเวลาที่ขอผ่อนผันชำระหนี้ โดยสามารถยื่นเอกสารขอผ่อนผันได้ที่ ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขา

โดยเตรียมเอกสารดังนี้
  1. หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน หรือข้าราชการระดับ 5 หรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือยศ ร.ต.ต. ขึ้นไป
  2. สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรอง
วันที่: 
31 มกราคม 2560