Secondary

Languages

ช่องทางและวิธีการชำระหนี้

  • ตรวจสอบยอดหนี้ ... คลิก

 

  • VDO ขั้นตอนการชำระหนี้ กยศ. ด้วย QR Code  ...  คลิก

  • VDO การหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ตาม พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560... คลิก