Secondary

Languages

ช่องทางและวิธีการชำระหนี้

ตรวจสอบยอดหนี้ ... คลิก

  • VDO ขั้นตอนการชำระหนี้ กยศ. ด้วย QR Code  ...  คลิก
    • VDO การหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ตาม พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560... คลิก