Secondary

Languages

รายชื่อสถานศึกษาที่ส่งเอกสารการกู้ยืมปีการศึกษา 2561 -2564 ผิดที่

เรียน  ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานกองทุนของสถานศึกษา

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้รับสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือ แบบลงทะเบียนเรียน/ แบบยืนยันฯ
ปีการศึกษา 2561 / ปีการศึกษา 2562 / ปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564 จากสถานศึกษาเป็นจำนวนมาก คลิกดูรายชื่อปี 2561 / คลิกดูรายชื่อปี 2562 / คลิกดูรายชื่อปี 2563 คลิกดูรายชื่อปี 2564

กองทุน ขอเรียนว่า สถานศึกษาจะต้องนำส่งสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ  ให้กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ซึ่งการส่งเอกสารการกู้ยืมผิดที่ มายังกองทุนเป็นเหตุให้ผู้กู้ยืมจะยังไม่ได้รับเงินโอนค่าครองชีพ เดือนที่ 2 และสถานศึกษาจะยังไม่ได้รับเงินโอนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา กองทุนจึงขอให้ สถานศึกษาจัดส่งสัญญากู้ยืมเงินและ/หรือแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ให้กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม

ตามที่อยู่ ดังนี้

1. บมจ.ธนาคารกรุงไทย ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ

อาคารสุขุมวิท ชั้น 14  เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร  10110

2. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ฝ่ายนโยบายรัฐ

เลขที่ 66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก  ชั้น 12  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110

 

หากสถานศึกษามีข้อสงสัย หรือปัญหาเกี่ยวกับการส่งสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือ แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ สามารถติดต่อได้ดังนี้

1. บมจ.ธนาคารกรุงไทย ส่วนงาน Help Desk เบอร์โทรศัพท์ 02208 8699
    หรือส่วนงานตรวจสอบสัญญา เบอร์โทรศัพท์ 0 2208 8630 หรือ 0 2208 8634-6

2. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ฝ่ายนโยบายรัฐ  เบอร์โทรศัพท์  0 2650 6999

วันที่: 
26 พฤศจิกายน 2564