Secondary

Languages

หัวหน้ากลุ่มงานคดี ฝ่ายคดีและบังคับคดี จำนวน 1 อัตรา จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานคดี ฝ่ายคดีและบังคับคดี

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ    

  • ควบคุมดูแลการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กู้/ผู้ค้ำประกันที่ไม่ชำระหนี้ตามหนังสือบอกเลิกสัญญาภายในอายุความ
  • ควบคุมดูแลการจัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างกองทุนฯ และผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน
  • ควบคุม และตรวจสอบการดำเนินคดี พร้อมทั้งการรายงานผลการดำเนินคดีของผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน
  • ควบคุม ดูแลการจัดจ้างสำนักงานทนายความในการฟ้องร้องดำเนินคดีแก่ผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน รวมถึงกำกับดูแลการเบิกจ่ายและบริหารสัญญาจ้าง
  • ควบคุมการปรับปรุงฐานข้อมูลคดีของผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน

 

วันที่รับสมัคร :  25 พ.ค - 29 มิ.ย.2561

วันที่: 
5 พฤศจิกายน 2561