Secondary

Languages

รายชื่อสถานศึกษา ที่ยังมิได้ นำส่งสัญญากู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)

 

เรียน  ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานกองทุนของสถานศึกษา

ด้วยกองทุนได้ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาที่ได้ยืนยันข้อมูล ในระบบ e-Studentloan กองทุน กยศ.ปีการศึกษา 2561 แล้ว พบว่า มีสถานศึกษาที่ยังมิได้นำส่งเอกสารการกู้ยืมให้กับธนาคารกรุงไทย จำนวน 281 แห่ง และธนาคารอิสลาม จำนวน 22 แห่ง กองทุนขอเรียนว่า สถานศึกษาจะต้องนำส่งสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ให้กับธนาคาร สถานศึกษาที่มิได้นำส่งเอกสารการกู้ยืมนั้นเป็นเหตุให้ผู้กู้ยืมจะยังไม่ได้รับเงินโอนค่าครองชีพเดือนที่ 2 กองทุนจึงขอให้สถานศึกษาจัดส่งสัญญากู้ยืมเงินและ/หรือแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ให้กับธนาคาร รายละเอียด ดังนี้

 

  • รายชื่อสถานศึกษาและจำนวนสัญญา และ/หรือ แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ปีการศึกษา 2561  ที่ยังมิได้นำส่งของธนาคารกรุงไทย (คลิกเพื่อดูรายชื่อสถานศึกษา)
  • รายชื่อสถานศึกษาและจำนวนสัญญา และ/หรือ แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ปีการศึกษา 2561  ที่ยังมิได้นำส่งของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (คลิกเพื่อดูรายชื่อสถานศึกษา)

กองทุนจึงขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวให้เร่งจัดส่งสัญญากู้ยืมเงินหรือแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารประกอบให้กับกองทุนฯ โดยเร็ว ในการนี้ กองทุนขออภัยมา ณ โอกาสนี้ หากผู้กู้ยืมและสถานศึกษาได้จัดส่งสัญญากู้ยืมปีการศึกษา 2561 แล้ว

 

สอบถามเพิ่มเติมเพื่อนำส่งสัญญา ปีการศึกษา 2561

ธนาคารกรุงไทย ติดต่อเบอร์ คุณบุญไทย แซ่อึ้ง 02-2088607, คุณชัยวัฒน์ บัวแช่ม 02-2088622

ธนาคารอิสลามฯ ติดต่อเบอร์ 02-6506999 ต่อ 5155 และ 5154

        
                                                                                              
ฝ่ายกู้ยืม

ข้อมูลสัญญาและแบบยืนยันฯ ลงทะเบียน ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)

 

วันที่: 
14 สิงหาคม 2562