Secondary

Languages

การโอนเงินค่าครองชีพสำหรับการให้กู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) ปีการศึกษา 2561

 

เรียน ผู้กู้ยืม สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

กองทุนขอเรียนว่า ในปีการศึกษา 2561 กองทุนจะโอนเงินค่าครองชีพเดือนแรกให้กับผู้กู้ยืมภายใน 30 วัน นับจากวันที่สถานศึกษาทำการตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืมในระบบ e-Studentloan เรียบร้อยแล้ว และสถานศึกษาต้องจัดส่งเอกสารการกู้ยืมของผู้กู้ยืมที่ถูกต้องและครบถ้วนให้ธนาคารโดยเร็ว หากธนาคารไม่ได้รับเอกสารการกู้ยืมดังกล่าวภายใน 30 วัน กองทุนจะหยุดการโอนเงินค่าครองชีพของผู้กู้ยืมในเดือนที่สอง ทั้งนี้ เมื่อธนาคารได้รับเอกสารการกู้ยืมที่ถูกต้องและครบถ้วน จากผู้กู้ยืมและสถานศึกษาแล้ว กองทุนจึงจะโอนเงินค่าครองชีพให้กับผู้กู้ยืมต่อในเดือนที่สองเป็นต้นไป

การจัดส่งเอกสาร ขอให้สถานศึกษาจัดส่งเอกสารไปยังผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม (บมจ.ธนาคารกรุงไทย /ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) ตามที่อยู่ดังนี้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จัดส่งเอกสารไปยัง
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย อาคารสุขุมวิท 10
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จัดส่งเอกสารไปยัง
ฝ่ายนโยบายรัฐ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เลขที่ 66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ฝ่ายกู้ยืม
31 ตุลาคม 2561

วันที่: 
31 มกราคม 2562