Secondary

Languages

รายชื่อสถานศึกษาที่ ยังมิได้ นำส่งสัญญากู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2559 - 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)

 

เรียน  ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานกองทุนของสถานศึกษา

ด้วยกองทุนได้ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาที่ได้ยืนยันข้อมูล ในระบบ e-Studentloan กองทุน กยศ.ปีการศึกษา 2559 แล้ว พบว่า มีสถานศึกษาที่ยังมิได้นำส่งเอกสารการกู้ยืมให้กับธนาคารกรุงไทย จำนวน 220 แห่ง   และธนาคารอิสลาม จำนวน 8 แห่ง และปีการศึกษา 2560 แล้ว พบว่า มีสถานศึกษาที่ยังมิได้นำส่งเอกสารการกู้ยืมให้กับธนาคารกรุงไทย จำนวน 293 แห่ง และธนาคารอิสลาม จำนวน 17 แห่ง กองทุนขอเรียนว่า สถานศึกษาจะต้องนำส่งสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือ แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ให้กับธนาคาร สถานศึกษาที่มิได้นำส่งเอกสารการกู้ยืมนั้นเป็นเหตุให้ผู้กู้ยืมจะยังไม่ได้รับเงินโอนค่าครองชีพเดือนที่ 2 กองทุนจึงขอให้สถานศึกษาจัดส่งสัญญากู้ยืมเงินและ/หรือ แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ให้กับธนาคาร รายละเอียด ดังนี้

  • รายชื่อสถานศึกษาและจำนวนสัญญา และ/หรือ แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ปีการศึกษา 2559  ที่ยังมิได้นำส่งของธนาคารกรุงไทย (คลิกเพื่อดูรายชื่อสถานศึกษา)
  • รายชื่อสถานศึกษาและจำนวนสัญญา และ/หรือ แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ปีการศึกษา 2559  ที่ยังมิได้นำส่งของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (คลิกเพื่อดูรายชื่อสถานศึกษา)
  • รายชื่อสถานศึกษาและจำนวนสัญญา และ/หรือ แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ปีการศึกษา 2560  ที่ยังมิได้นำส่งของธนาคารกรุงไทย (คลิกเพื่อดูรายชื่อสถานศึกษา)
  • รายชื่อสถานศึกษาและจำนวนสัญญา และ/หรือ แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ปีการศึกษา 2560  ที่ยังมิได้นำส่งของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (คลิกเพื่อดูรายชื่อสถานศึกษา)

กองทุนจึงขอให้สถานศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวดำเนินการจัดส่งสัญญากู้ยืมเงินและเอกสารประกอบให้กับธนาคารโดยเร็วเพื่อให้ผู้กู้ยืมได้รับโอนเงินค่าครองชีพครบถ้วน ในการนี้ กองทุนขออภัยมา ณ โอกาสนี้ หากผู้กู้ยืมและสถานศึกษาได้จัดส่งสัญญากู้ยืมปีการศึกษา 2559 - 2560 ให้กับธนาคารแล้ว

สอบถามเพิ่มเติมเพื่อนำส่งสัญญา ปีการศึกษา 2559 - 2560
ธนาคารกรุงไทย ติดต่อเบอร์ คุณบุญไทย แซ่อึ้ง 02-2088607, คุณชัยวัฒน์ บัวแช่ม 02-2088622
ธนาคารอิสลามฯ ติดต่อเบอร์ 02-6506999 ต่อ 5155 และ 5154

วันที่: 
11 ธันวาคม 2562