Secondary

Languages

รายชื่อสถานศึกษาที่ ยังมิได้ นำส่งสัญญากู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2559-2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

เรียน  ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานกองทุนของสถานศึกษา

ด้วยกองทุนได้ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาที่ได้ยืนยันข้อมูล ในระบบ e-Studentloan กองทุน กยศ.ปีการศึกษา 2559-2562 แล้ว พบว่า มีสถานศึกษาที่ยังมิได้นำส่งเอกสารการกู้ยืมให้กับธนาคารกรุงไทย จำนวน 538 แห่ง และธนาคารอิสลาม จำนวน 33 แห่ง กองทุนขอเรียนว่า สถานศึกษาจะต้องนำส่งสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ให้กับธนาคาร สถานศึกษาที่มิได้นำส่งเอกสารการกู้ยืมนั้นเป็นเหตุให้ผู้กู้ยืมจะยังไม่ได้รับเงินโอนค่าครองชีพเดือนที่ 2 กองทุนจึงขอให้สถานศึกษาจัดส่งสัญญากู้ยืมเงินและ/หรือแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ให้กับธนาคาร รายละเอียด ดังนี้

  • สรุปข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาและจำนวนสัญญา และ/หรือ แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ปีการศึกษา 2559-2562  ที่ยังมิได้นำส่งของธนาคารกรุงไทย  ...คลิก
  • สรุปข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาและจำนวนสัญญา และ/หรือ แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ปีการศึกษา 2559-2562  ที่ยังมิได้นำส่งของธนาคารอิสลาม   ...คลิก

กองทุนจึงขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวให้เร่งจัดส่งสัญญากู้ยืมเงินหรือแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารประกอบให้กับกองทุนฯ โดยเร็ว ในการนี้ กองทุนขออภัยมา ณ โอกาสนี้ หากผู้กู้ยืมและสถานศึกษาได้จัดส่งสัญญากู้ยืมปีการศึกษา 2559-2562 แล้ว

 

สอบถามเพิ่มเติมเพื่อนำส่งสัญญา ปีการศึกษา 2559 - 2561
ธนาคารกรุงไทย ติดต่อเบอร์ คุณบุญไทย แซ่อึ้ง 02-2088607, คุณชัยวัฒน์ บัวแช่ม 02-2088622
ธนาคารอิสลามฯ ติดต่อเบอร์ 02-6506999 ต่อ 5155 และ 5154

 

ฝ่ายกู้ยืม

ข้อมูลสัญญากู้ยืมเงินและ/หรือแบบยืนยันลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559-2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

วันที่: 
15 มกราคม 2564